Kennis naar de praktijk brengen

1853 keer bekeken

In januari lanceerde het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland met enige trots haar eerste nieuwsbrief en presenteerde ze haar missie. Mooie woorden en ambities maar hoe staat er nu eigenlijk mee?

In dit artikel blikken oprichters Carla Kolner, programmamanager van het Kennisplatform en Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk werk, terug op het eerste half jaar. En zij kijken vooruit.

Inhoud:

Waar staan we voor?

Wat deden we zoal?

Wat we gaan doen?

Waar staan we voor?

Maar al te vaak horen we de vraag? Waar staan jullie nu precies voor en hoe verhoudt het Kennisplatform zich tot talloze andere kennisinitiatieven in Noord-Holland en in de rest van Nederland? We vertellen dan meestal het verhaal over onze oorsprong.  Dat we het resultaat zijn van heel veel andere kennisinitiatieven en netwerken in de regio. Maar ook dat we aansluiten op de beweging vanuit VWS en de VNG gericht op regionalisering  van de kennisinfrastructuur in het sociaal domein.

De essentie is dat de decentralisaties en transformaties vragen om kennisontwikkeling en ondersteuning dichtbij de lokale praktijken. Kenmerkend voor al onze activiteiten is daarom dat we ze voorbereiden en uitvoeren met onze regionale partners. Denk aan gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, academische werkplaatsen Jeugd (AWTJ) en vertegenwoordigers van clientorganisaties. Die partners zitten in onze adviesraad maar denken en werken ook achter de schermen mee in onze zes kennisnetwerken waarvan de thema’s onze gezamenlijke kennisagenda vormen.


 

Dit zijn de belangrijkste doelen die we nastreven en in 2016 met onze partners hebben vastgesteld: Het Kennisplatform creëert synergie tussen kleine en grote kennisinitiatieven en activiteiten in Noord-Holland. Hiertoe:

  • verbinden we  praktijk, beleid, onderzoek, en onderwijs en verkleinen we de kloof daartussen;
  • agenderen we urgente thema’s ook op het niveau van bestuur en organisatie;
  • zorgen we voor een circulaire beweging, in kennisstromen van en naar de praktijk (ophalen, verdiepen/vernieuwen, terugbrengen) en stimuleren we ‘dialoog’;
  • ontwikkelen we kennis over wat werkt en wat niet werkt en maken deze en andere kennis beschikbaar;
  • vertalen we kennis naar verschillende contexten en perspectieven.

Kortom: Samen verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden we kennis over, binnen en met het sociaal domein en zoeken we naar antwoorden op de vraag: ‘Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?’

 


In de kennisnetwerken treffen professionals, ambtenaren, docenten, bestuurders elkaar en kijken ze wat het Kennisplatform kan bijdragen aan het verbeteren, versterken of vernieuwen van  hun eigen beleids- en uitvoeringspraktijken.

Wat het Kennisplatform anders maakt dan voorgaande initiatieven is de bundeling van deze regionale partners en netwerken met (op landelijk niveau) de dertien andere regionale Werkplaatsen in het land en de landelijke kennisinstituten, zoals Movisie, het Nederlands Jeugd instituut, Vilans, RIVM, Platform 31. Er is al heel veel kennis beschikbaar en die willen we ontsluiten op basis van lokale en regionale vragen.

Wat deden we zoal?

Een kleine greep uit onze activiteiten van het afgelopen half jaar (zie de verslagen voor de lessen):

We organiseerden in januari een groot congres Heeft de burger zin? (dat 300 deelnemers trok die samen een 7,8 gaven als eindoordeel)

We brachten zes x een nieuwsbrief uit (uit een enquête onder onze vaste lezers blijkt dat we een 7,4 scoren). We hebben momenteel ruim 400 vaste lezers en dat aantal groeit gestaag.

We organiseerden drie actualiteitencolleges (25 tot 60 deelnemers). Met deze colleges – waar we elke maand 1 toonaangevende spreker uitnodigen die ons bijpraat op een urgent onderwerp -  bereikten we steeds een zeer gemêleerd publiek (naast professionals en medewerkers van de lokale overheid, welzijn en zorg ook vertegenwoordigers uit het onderwijs, cliëntenraden en vrijwilligersorganisaties). We haalden mooie scores onder onze bezoekers van 6,6 tot 7,8).

We organiseerden een aantal thema-activiteiten, zoals:

  • een bijeenkomst voor wethouders over werken op het snijvlak van Sociaal – Gezond;
  • een bijeenkomst over de vele dilemma’s rond Sturing en bekostiging in  het sociaal domein;
  • een bijeenkomst over de herinrichting van de sociale basisinfrastructuur (link volgt; met de gemeente Haarlem). 

We plaatsen de digitale erfenis van het Kenniscentrum Wmo en Wonen van de Provincie Noord-Holland (2011-2015) in het kennisdossier Kanteling Organisatie, beleid en bestuur;

We pakten het kwalitatief onderzoek Uit het Doolhof weer op. Het gaat om een onderzoek dat we al in 2013 startten naar de ontwikkeling en uitvoering van sociale wijkteams in Noord-Holland. Op dit moment werken we toe naar een eindrapportage met een terugblik op 5 jaar sociale (wijk)teams in 15 gemeenten vanuit verschillende perspectieven bekeken;

We hebben we een vraagbaakfunctie ingericht en we merken dat steeds meer partijen ons weten te vinden en met vragen bij ons komen.

Bij alles wat we doen vallen we terug op onze uitgangspunten - neutraal, onafhankelijk, kritisch, multiperspectief en praktijkgericht - die vooral iets zeggen over onze positie en werkwijze, maar ook over onze brede en nieuwsgierige blik. In het sociaal domein blijft het noodzakelijk onszelf regelmatig de vraag te stellen: was dit nu wat we bedoelden of kan het ook anders en beter?
 

Wat gaan we doen?

Gesterkt door constructieve reacties uit het veld staan we nu weer in de startblokken voor de komende periode. Op verzoek van velen gaan we door met het organiseren van brede actualiteitencolleges maar geven we de komende periode ook meer aandacht aan Noord-Hollandse praktijken. Zo starten we met de organisatie van ‘Wat-werkt-sessies’ waar we diverse actuele methodieken tegen het licht houden van wetenschap en praktijk. Via de nieuwsbrief blijven we het veld maandelijks informeren over relevante ontwikkelingen. We gaan samen verder met het versterken van kleinschalige netwerken en meerdere pilots staan in de kinderschoenen, onder andere rond thema’s als Anders Verantwoorden, het werken met narratieve onderzoeksmethoden en vernieuwing (cliënt)participatie. In verband met het belang van de stem van cliënten en burgers gaan we kijken of we deze meer dan nu het geval is in ons debat kunnen laten doorklinken. Daarnaast zetten we samen met onze partners ons werk voort rond onderwerpen als professionalisering, relevante aanpakken rond armoede en inclusie en veilig opgroeien en werken op het snijvlak van sociaal en gezond.

Uiteraard continueren we ons werk achter de schermen  via onze website.  Daar vind je ook onze uitgebreide activiteitenkalender voor het komend half jaar. Met onze online activiteiten en allerlei inhoudelijke bijeenkomsten hebben we al veel mensen bereikt, geïnformeerd en  geïnspireerd voor hun dagelijkse werk in het sociaal domein in Noord-Holland en de komende periode hopen we nog meer mensen te bereiken, aan het denken te zetten en praktische handvatten te geven. In die zin streven we ernaar dat het Kennisplatform kan voorzien in een soort van ‘lotgenotencontact’ – een plek waar je elkaar altijd kunt vinden voor het goede gesprek over relevante onderwerpen die spelen. Uit alles blijkt dat de ‘transformatie’ in het sociaal domein niet bepaald een ‘appeltje-eitje’ is. Wij zijn er klaar voor maar kunnen ons werk pas goed doen in samenwerking met het veld. Doe je mee?

Lees onze missie.


Tot slot: Reserveer alvast in de agenda de datum van 8 maart 2018 want dan organiseren we met het veld een conferentie over Preventie en vroegsignalering in het Sociaal Domein. Nadere informatie volgt!!!

 

 

 

Cookie settings